Rekrutacja-on-line

Aktualności

26 lutego 2017 r. (niedziela) Uczelnia będzie nieczynna.

Informujemy, iż w dniu 26 lutego 2017 r. (niedziela) Uczelnia będzie nieczynna.

Ubezpieczenie NNW Studentów

Wszyscy studenci, którym skończyło się ubezpieczenie dnia 30 września 2016 r. oraz studenci z nowego naboru powinni ubezpieczyć się od Następstw Nieszczęśliwych

Studia podyplomowe WSIZ & IBM

Nowe kierunki studiów podyplomowych

IBM Bluemix - wykład dla studentów WSiZ Copernicus - 8 Październik 2016

Czy budowanie innowacyjnych aplikacji mobilnych i web'owych musi być trudne? Zdecydowanie nie, a platforma IBM Bluemix jest tego najlepszym przykładem.

Praktyki studenckie !

Oferta praktyk dla studentów kierunku FIZJOTERAPIA

więcej

Rzetelna Firma

Akademia Cisco

Akademia Cisco

Wirtualny dziekanat

Stypendia

Stypendia socjalne

Studenci, którym zostało przyznane stypendium socjalne, u których dochód netto
Stypendia socjalne

Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych

1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.
Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych

Stypendia Rektora dla najlepszych studentów

1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów (zaliczył poprzednie dwa semestry) z wysoką średnią ocen
Stypendia Rektora dla najlepszych studentów

Zasady przyznawania stypendium

Zasady przyznawania stypendium są zapisane w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu.
Zasady przyznawania stypendium

Kto nie może ubiegać się o stypendium?

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. „Prawo o Szkolnictwie Wyższym” (Dz.U. z 2012 r. poz. 572 j.t. ze zmianami). Treść art. 184 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym: „Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez studenta
Kto nie może ubiegać się o stypendium?

O czym muszę poinformować Uczelnię jeżeli otrzymam stypendium?

Należy poinformować Uczelnię o: zmianie liczby członków rodziny, zmianie wysokości uzyskiwanego dochodu, innych okolicznościach mających wpływ na prawo do pobierania świadczeń pomocy materialnej (np. kontynuacja studiów w innej uczelni, ukończenie studiów w innej uczelni) Na żądanie organu przyznającego świadczenia student zobowiązany jest do złożenia wyjaśnień oraz udzielenia informacji mających wpływ na prawo do tych świadczeń.
O czym muszę poinformować Uczelnię jeżeli otrzymam stypendium?

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia

1. Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi szczególnie wyróżniającemu się w nauce lub posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.
Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia

Zapomogi

1. Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się w trudnej sytuacji materialnej.
Zapomogi

Komisja Stypendialna

1. mgr Anna Kobylecka - przewodnicząca Komisji Stypendialnej,
Komisja Stypendialna

Oświadczenie

Wrocław, dnia ……………………… Nazwisko…………………………………...................................................... Imię……………………………………..…………………………………… PESEL ……………………………….………………….…………………. ……………………………………………………………………………… (adres do korespondencji) OŚWIADCZENIE Uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej
Oświadczenie