Rekrutacja-on-line

Aktualności

Godziny Pracy

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 28 kwietnia 2017 roku do 3 maja 2017 roku Uczelnia będzie nieczynna.

Wykład gościnny

W dniu 22 kwietnia 2017r. o godzinie 13.40 w sali 29/30 odbędzie się wykład gościnny przedstawiciela firmy SONEL - mgr inż. Marka Michalskiego

26 lutego 2017 r. (niedziela) Uczelnia będzie nieczynna.

Informujemy, iż w dniu 26 lutego 2017 r. (niedziela) Uczelnia będzie nieczynna.

Ubezpieczenie NNW Studentów

Wszyscy studenci, którym skończyło się ubezpieczenie dnia 30 września 2016 r. oraz studenci z nowego naboru powinni ubezpieczyć się od Następstw Nieszczęśliwych

Studia podyplomowe WSIZ & IBM

Nowe kierunki studiów podyplomowych

więcej

Rzetelna Firma

Akademia Cisco

Akademia Cisco

Wirtualny dziekanat

Regulamin wypożyczeń

Regulamin udostępniania zbiorów biblioteki naukowej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania Copernicus we Wrocławiu

1. Ze zbiorów bibliotecznych korzystać mogą studenci i pracownicy Uczelni.
2. Podstawę zapisania się do biblioteki stanowią:

1) dla studentów - aktualny indeks z kartą zobowiązań oraz legitymacją,
2) dla pracowników Uczelni - dowód osobisty.

3. Prawo do bezpośredniego korzystania ze zbiorów nabywa się z dniem uzyskania karty bibliotecznej i zapoznaniu się z regulaminem udostępniania zbiorów.
4. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych odbywa się:

1) poprzez wypożyczenie prezencyjne w czytelni,
2) poprzez wypożyczenie indywidualne poza bibliotekę,
3) poprzez wypożyczenie międzybiblioteczne.

5. Poza bibliotekę użytkownikom indywidualnym nie wypożycza się:

1) czasopism i wydawnictw ciągłych,
2) księgozbiorów lektoryjnych i podręcznych,
3) zbiorów specjalnych ( norm, instrukcji oprogramowania, raportów),
4) wydawnictw sprowadzonych w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.

6. Zamówienia na wydawnictwa powinny być złożone u dyżurnego bibliotekarza nie później niż 30 minut przed zakończeniem pracy biblioteki. Pracę z książką lub czasopismem należy zakończyć 15 minut przed zamknięciem biblioteki.
7. Pracownicy Uczelni i studenci studiów zaocznych mogą składać telefonicznie zamówienia na książki i czasopisma znajdujące się w bibliotece.
8. Czytelnicy korzystający z czytelni mają obowiązek wpisać się do książki obecności, pozostawiając dyżurnemu bibliotekarzowi kartę biblioteczną, legitymację lub dowód osobisty.
9. Liczba wypożyczonych wydawnictw i terminy zwrotów wynoszą:

1) dla pracowników Uczelni - 5 tytułów na okres 6 miesięcy,
2) dla studentów - 2 tytuły na okres 3 tygodni.

10. Użytkownik może uzyskać prolongatę terminu zwrotu wypożyczonej książki pod warunkiem, że nie jest ona zarezerwowana dla innego użytkownika.
11. Dyrektor Biblioteki może warunkowo zezwolić indywidualnemu użytkownikowi na wypożyczenie innej liczby książek.
12. Użytkownik wyjeżdżający za granicę na dłużej niż okres wypożyczenia lub korzystający z urlopu zobowiązany jest do zwrotu wszystkich wypożyczonych z biblioteki materiałów.
13. Studenci Uczelni, którzy kończą naukę, muszą uregulować swoje zobowiązania wobec biblioteki i uzyskać odpowiednie potwierdzenie na karcie zobowiązań. Pracownicy Uczelni otrzymują potwierdzenie uregulowania konta na karcie obiegowej.
14. Użytkownik reguluje swoje zobowiązania poprzez:

1) zwrócenie wypożyczonych wydawnictw do biblioteki,
2) odkupienie wydawnictwa, w wypadku znacznego uszkodzenia lub zagubienia, w tym samym lub nowszym wydaniu lub innych pozycji uzgodnionych z bibliotekarzem,
3) wpłacenie na konto Uczelni ekwiwalentu pieniężnego w wysokości zgodnej z Zarządzeniem Kanclerza Uczelni,
4) pokrycie kosztów oprawy książki uszkodzonej.

15. Niezależnie od sposobu uregulowania zadłużenia czytelnik nie nabywa prawa własności do zagubionej lub uszkodzonej książki.
16. Uregulowanie zadłużenia powinno być dokonane w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od chwili jego powstania. W przypadku niedotrzymania tego terminu biblioteka ma prawo, po uprzednim zawiadomieniu dłużnika, skierować sprawę do odpowiedniej komisji dyscyplinarnej, potrącić koszt nieoddanych książek z wynagrodzenia lub dochodzić swoich roszczeń drogą postępowania sądowego.
17. W razie przekroczenia, przez czytelnika, postanowień niniejszego regulaminu Dyrektor Biblioteki może ograniczyć czasowo lub pozbawić na stałe prawa do korzystania ze zbiorów.